top of page
Stacks of Coins

קופת גמל בתיקון 190 

 

אז למי מתאים גמל בתיקון 190?

תיקון 190 לפקודת מס הכנסה מאפשר להפקיד אל קופות הגמל כסף פנוי (כגון: מחשבון העו"ש, מהפק"מים ומתיקי ההשקעות), ליהנות בתקופת החיסכון מכל היתרונות של קופת גמל רגילה ולמשוך את הכסף אחרי גיל 60, באחת משתי דרכים: 

1. כקצבה חודשית, הפטורה ממס לכל החיים.

2. כמשיכה חד פעמית - בתשלום מס של 15% נומינלי ממרכיב הרווח היחסי, לעומת שיעור מס של 25% ריאלי הנהוג על השקעות בני"ע.

 

מדובר באפיק השקעה ייחודי במינו ומאפשר לנו לנהל את הכסף בשוק ההון בצורה יעילה ואינו מוגבל בסכום הפקדה שנתי עם תקרת תקרת הפקדה למעט ה- 37,244 הראשונים שמיועדים להורשה או לקצבה בלבד.

 יתרונות בולטים בהעברת כספים לקופת גמל, במסגרת תקנה 190?

  • אפשרות למשיכה בצורה הונית, באופן חלקי או מלא מיתרת הכספים בקופה - בכל עת ובכפוף לתנאי המשיכה. לפנינו כלי פיננסי המספק, בנוסף ליתרונותיו האחרים, נזילות גבוהה בהשקעה בסכומים גבוהים (הנזילות קיימת כאמור על כל סכום ההפקדה, למעט קצבה מזכה בסך 37,244 ש"ח (נכון לשנת 2023, הסכום יוגדר כקצבה מזכה)).

 

  • קצבה חודשית - במידה והעמית יבחר לקבל את הכספים שהופקדו תחת תיקון 190, במסגרת קצבה חודשית הם יהיו פטורים ממס.

 

  • דחיית מס והפחתת מס: בתיק ניירות ערך בבנק חייבת כל פעולת מכירה במס רווח הון מידי בסך 25% ריאלי (כלומר, הרווח הריאלי מחושב בניכוי העלייה במדד המחירים לצרכן). מס זה יחול גם בכל אירוע של משיכת הכספים. לעומת זאת, בקופת גמל במסגרת תיקון 190, המס על הרווחים נדחה למועד המשיכה ויסתכם ב-15% בלבד על הרווח הנומינלי (כלומר, ללא התחשבות באינפלציה). כלומר, כל עוד אנו פועלים בסביבת אינפלציה שלילית/אפסית, נשלם מס מופחת באופן משמעותי במסגרת תיקון 190. ההבדלים עשויים להגיע עד 40% על אותן השקעות ממש, אילו היו מתנהלות במסגרת השקעתית אחרת - קרן נאמנות, תיק ני"ע מנוהל וכו'. בנוסף, כל התקופה הכסף 'עבד' בשבילך ללא תשלום מס כלשהו על מכירת ני"ע.

 

  • בקופת גמל לפי תיקון 190 קיימים מגוון רחב של מסלולי השקעה לבחירתכם.

 

  • פיזור נכסים והשקעות: בתיק ניירות ערך בבנק, ההשקעות מוגבלות לנכסים סחירים בבורסה בלבד. בקופת גמל יש אפשרות להשקעה בנכסים לא סחירים בישראל ובחו"ל (הלוואות לא סחירות, נדל"ן מניב, קרנות גידור, קרנות השקעה וכו').

 

  • יתרון מיסוי בניירות ערך: בהשקעה דרך קופת גמל אין תשלום מס על דיבידנדים וריביות המשולמות בגין החזקה בני"ע בישראל.

  

  • פתרונות ייחודיים להורשה בין דורית: שמירה על התנאים בקופה בעת מעבר הקופה ליורשים, כך שאלה יוכלו למשוך את הכסף בקופה ללא תשלום מס רווח הון במקרה פטירת העמית לפני גיל 75; ובתשלום מס רווח הון בשיעור 15% מהרווח הנומינאלי, אם מקרה הפטירה חל לאחר גיל 75.

 

  • שקיפות ויכולת השוואה: תשואות הקופה מתפרסמות מדי חודש באתר גמל נט ובתקשורת. 

 

האמור אינו מהווה ייעוץ ו/או שיווק פנסיוני ו/או תחליף לייעוץ/שיווק פנסיוני המתחשב בנתונים ובצרכים של כל אדם.

bottom of page