top of page

כל היתרונות של הפקדות סוף שנה לעצמאים לשנת 2023

רגע לפני ששנת 2023 מסתיימת וחלון ההזדמנויות נסגר: כך הפקדות סוף שנה יסייעו לכם להגדיל את הביטחון הכלכלי. העצמאים יכולים ליהנות מהטבות מס משמעותיות בעקבות ההפקדה לחיסכון הפנסיוני. ככל שההפקדות בשנת המס גבוהות יותר, כך הטבות המס עשויות לגדול ) בהתאם לתקרות הקבועות בחוק(. מהו השווי של הטבות המס? לפני שנרד לפרטים, נתחיל בשורה התחתונה: הטבות המס המצטברות עבור הפקדת כספים לחיסכון הפנסיוני יכולות להיות משמעותיות, ולהסתכם באלפי שקלים.
הנה הטבות המס המרכזיות, מהם עצמאים שמפקידים כספים עוד סוף שנת 2023 יכולים ליהנות.


הטבות בקרן פנסיה או קופת גמל

ההפקדות לקרן פנסיה או קופת גמל מעניקות הטבה כוללת של עד 16.5% מההכנסה השנתית החייבת במס, ועד תקרה של 225,600 ₪ נכון לשנת .2023 ההטבה מחולקת לשניים:

הטבה מסוג ניכוי - הטבה זו מתייחסת להפקדות כאל הוצאה מוכרת, בגינה לא משולם מס. הטבת הניכוי ניתנת עבור הפקדות בגובה עד 11% מההכנסה המרבית, שעומדת כאמור על 225,600 ₪ )כלומר הפקדות בגובה 24,816 ₪ במהלך שנת 2023(. גובה הטבת הניכוי משתנה בהתאם למדרגת המס השולי: אם למשל המס השולי בעסק עומדת על ,35% שווי ההטבה בגין הפקדה שנתית בגובה 24,816 ₪ יעמוד על 8,685 .₪

הטבה מסוג זיכוי - תינתן עד 5.5% מתוך ההכנסה השנתית החייבת שעומדת על 225,600 ₪ נכון לשנת ,2023 כלומר עבור

הפקדת עד 12,408 ₪ לקרן פנסיה או קופת גמל. בתרחיש שבו מדרגת המס השולי עומדת על ,35% שווי הטבה זו יעמוד על 4,343 .₪.


*דוגמא להטבות המס


הטבות בהפקדה לקרן השתלמות

ההפקדה לקרן השתלמות מזכה בשתי הטבות:

הטבה ניכוי מס - נכון לשנת ,2023 תקרת ההפקדה לצורך קבלת הטבות בקרן השתלמות עומדת על 12,775₪, 4.5% מההכנסה השנתית ועד הכנסה בגובה 283,905 ₪(. גם במקרה זה, דינה של הטבת הניכוי היא כהוצאה מוכרת, עליה לא משלמים מס. ולכן, בתרחיש שבו ההכנסה השנתית עומדת על 283,905 ₪ ומדרגת המס השולי עומדת על ,35% הפקדה שנתית לקרן השתלמות בגובה 12,775 ₪ תעניק הטבת מס בשווי 4,472 .₪


פטור ממס רווחי הון על הרווחים - גם כספים בקרן השתלמות מושקעים באחד ממגוון מסלולים לבחירה, ואמורים להניב תשואה שנתית. הרווחים שנצברו בקרן ההשתלמות יהיו פטורים ממס רווחי הון, עד לתקרת הפקדה של 19,920 ₪ נכון לשנת.2023 זאת במידה שהכספים נמשכו לאחר וותק של 6 שנים )או 3 שנים בעת משיכת הכספים לצרכי השתלמות או לימודים (רווחים שנצברו בקרן יהיו פטורים ממס רווחי הון אם הסכום שהופקד מדי שנה לא עלה על 19,920 ₪ (נכון ל2023) והכספים נמשכו לאחר 6 שנות ותק (או לאחר 3 שנים במשיכה לצורך השתלמות או לימודים)
רגע לפני שהשנה מסתיימת וחלון ההזדמנויות נסגר

זה הזמן לבצע הפקדות סוף שנה שיסייעו לכם להגדיל את הביטחון הכלכלי.54 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

Comments


bottom of page