top of page

הפקדות סוף שנה 2020

שנת 2020 עומדת להסתיים וזה הזמן להזכיר לכם להפקיד לקופות הגמל, קרנות ההשתלמות והפנסיה וליהנות מאפשרות להטבת מס שיכולה להגיע לכ- 20,000 ₪*. אז נכון, בכל דצמבר מתחיל הלחץ להפקדות סוף שנה, כולם רוצים לצמצם מיסים, לחסוך ולשמור לעצמם יותר כסף. למרות כל הטענות אליהם, מדינת ישראל ורשות המיסים דאגו לכם להטבות מס על פי סעיפים 45 ו-47 איך תוכלו לקזז מיסים (ניכוי) ולקבל החזרים (זיכוי) כל שנה ושנה. אז ריכזתי לכם כאן טבלאות עם תקרות הפקדה לשנת 2020 לעצמאיים, שכירים ובעלי שליטה כדי שגם אתם תוכלו לבדוק איפה אתם עומדים מבחינת הטבות המס ולנסות לקבל הטבות מס מקסימליות (תלוי שכר). להלן שיעורי ההפקדה לעמיתים עצמאיים לניצול מלוא הטבות המס. הפקדה לקופת גמל / קרן פנסיה: שיעור ההפקדה המרבי לניצול מלוא הטבות המס הינו 16.5% מההכנסה השנתית המזכה, עד תקרת הכנסה שנתית מזכה של 211,200 שקלים,(17,700 ₪) על פי חלוקה של 11% לניכוי במס ו- 5.5% לזיכוי במס. ניכוי 11% זיכוי 5.5% (סכום שיוכר כהוצאה) (זיכוי במס בשיעור 35% מההפקדה) סה״כ
גובה הפקדה ₪23,232 ₪11,616 ₪34,848
סכום הטבת המס ₪10,919 ₪4,066 ₪14,985
(הפקדה מירבית) יחיד אשר נהנה מהוצאה מוכרת עבור רכישת ביטוח לאובדן כושר עבודה, שיעור ההפקדה להטבת הזיכוי יעמוד על 5% בלבד (ולא 5.5%). בהפקדה לקרן פנסיה חדשה מקיפה קיימת מגבלת הפקדה חודשית של 4,326 ₪ (51,912 ₪ בשנה) ולכן יש לוודא שאין חריגה ממגבלה זו אם בוצעו הפקדות לקרן במהלך השנה. הפקדה לקרן השתלמות * לצורך קבלת הוצאה מוכרת על ההפקדה לקרן השתלמות, ניתן להפקיד עד 4.5% מההכנסה השנתית הקובעת, עד תקרת הכנסה שנתית קובעת של 265,000 ₪. תקרת הכנסה שנתית קובעת סכום שיוכר כהוצאה (4.5%) סה"כ הטבה במס (בהפקדה מרבית) ₪5,605 ₪11,925 ₪265,000 הפקדה עד לתקרה המוטבת (18,600 בשנה) פטורה ממס רווח ההון בעת ביצוע משיכה כדין. מעבר לסכום זה יחול מס רווח הון בשיעור 25% (על הרווח הריאלי). גם עצמאי שהכנסתו השנתית הקובעת נמוכה מהתקרה (265,000 ₪), רשאי להפקיד עד מלוא ההפקדה המוטבת" וליהנות מפטור ממס רווחי הון. לדוגמא, עצמאי שהכנסתו השנתית הקובעת הינה 100,000 ₪ יפקיד 4,500 ₪ ) 4.5% מהכנסתו( לקבלת הוצאה מוכרת. בנוסף, באפשרותו להפקיד 14,100 ₪ נוספים (השלמה ל- 18,600 ₪) אשר לא יוכרו לו כהוצאה אך בגינם יהנה מפטור ממס רווח הון בעת המשיכה. קרן השתלמות ניתן להפקיד מעל התקרה המוטבת וליהנות מיתרונות נוספים בניהול השקעות באמצעות קרן השתלמות: עבור ההפקדה מעל התקרה המוטבת תשלום מס רווחי הון נדחה למועד המשיכה. דחיית המס פירושה יצירת מגן מס הצומח בריבית דריבית ועל כן נעשה משמעותי יותר ככל שהקרן מנוהלת לטווח ארוך יותר. ניתן לעבור בין מסלולי השקעה ולהתאים את רמת הסיכון לצרכים האישיים כאשר כל שינוי אינו גורר תשלום מס רווחי הון. בעת פתיחת קרן השתלמות חדשה במעמד עצמאי, הפקדות שיבוצעו בסוף השנה יקבלו את מועד הוותק של תחילת שנת 2020 . פתיחת קרן השתלמות במעמד עצמאי מותרת רק לעצמאי בעל הכנסה מעסק או ממשלח יד. לפתיחת קרן השתלמות במעמד עצמאי, נדרש טופס הצטרפות 3, צילום ת.ז, יש לחתום על הצהרת FACTA + CRS ואחד מהאישורים הבאים: אישור על עוסק מורשה. אישור הניתן לנישום במעמד פתיחת תיק במס הכנסה. אישור ניכוי מס במקור הרשום על שם העוסק המורשה )ניתן להוריד מאתר מס הכנסה בכתובת:
www.taxes.gov.il אישור על רישום עוסק במע״מ. ללא הצגת אחד מאישורים אלו, לא ניתן לפתוח ולהפקיד כספים לקרן ההשתלמות. *** ניתן לקבל הלוואה מנכסי הקרן להלן שיעורי ההפקדה לשכיר לניצול מלוא הטבות המס - עבור שכר לא מבוטח יחיד המוגדר כ"עמית מוטב" 1 זכאי להטבת מס בגין הפקדה לקרן פנסיה/קופת גמל במעמד עצמאי. עבור הכנסתו הנוספת (שכר לא מבוטח). שיעור ההפקדה המרבי לניצול מלוא הטבות המס הינו 16% מההכנסה השנתית הנוספת, עד תקרת הכנסה שנתית נוספת של ₪105,600 (8,800 ₪ בחודש), על פי חלוקה של 11% לניכוי במס ו 5%- לזיכוי במס. ניכוי 11% זיכוי 5.5% (החזר מס בשיעור המס השולי על ההפקדה) (זיכוי במס בשיעור 35% מההפקדה) סה״כ
גובה הפקדה ₪11,616 ₪5,280 ₪16,896
סכום הטבת המס ₪4,066 ₪1,848 ₪5,914
(הפקדה מירבית) התנאי לקבלת מלוא הטבת הניכוי הינו שההכנסה המבוטחת נמוכה מ 22,000- ₪ בחודש. בהפקדה לקרן פנסיה חדשה מקיפה קיימת מגבלת הפקדה חודשית של 4,326 ₪ בחודש (51,912 ₪ בשנה) ולכן יש לוודא שאין חריגה ממגבלה זו אם בוצעו הפקדות לקרן במהלך השנה. ***ניתן לקבל הלוואה מנכסי הקרן. שכיר בעל שליטה ביום 14.5.12 פורסם חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 190 והוראת השעה) התשע"ב 2012 , שכלל, בין היתר תיקון לסעיף 32(9) לפקודה שעוסק בהגבלת ההוצאה המוכרת לחברה בגין הפקדה לקרן השתלמות וקופ"ג עבור שכיר בעל שליטה. במסגרת התיקון הוסרה מגבלת ההוצאה לחברה בגין הפקדה למרכיב התגמולים בקופה לקצבה. המשמעות היא מתן אפשרות להגדלת החיסכון הפנסיוני וכן הגדלת הטבות המס לבעלי שליטה. הפקדות עבור שכיר בעל שליטה ההוצאה המותרת לחברה בגין הפקדה למרכיב התגמולים בקופה לקצבה עבור בעל השליטה, בהתאם לשיעורי ההפקדה כמו לכל שכיר במשק. עבור הפקדת מעסיק עד 7.5% משכר של 2.5 פעמים שמ"ב (שכר ממוצע במשק) לא יחויב בעל השליטה במס (זקיפת הכנסה). הפקדה בשיעור 7.5% כוללת גם את ההפרשה עבור ביטוח אובדן כושר עבודה. עבור מרכיב הפיצויים - תותר הוצאה בסכום הפקדה מרבי 12,400 ₪ בשנה. עבור הפקדה לקרן השתלמות - תותר הוצאה בשיעור של עד 4.5% מהשכר החודשי. שכר חודשי לניצול הטבות המס עומד על 15,712 ₪ בחודש. ההוצאה המותרת לחברה בגין תשלום קצבה לבעל שליטה תוגבל לקצבה בגובה שכרו הממוצע בכל תקופת העבודה כפול 1.5% עבור כל שנת עבודה בחברה איך נהנים מהטבות המס? פשוט מפקידים! הפקדה באמצעות העברה בנקאית לעו״ש הקופה יש להעביר למחלקת הגבייה של הגוף שאליו בחרתם להפקיד אסמכתא על העברה בנקאית הכוללת את פרטי החשבון שאליו יש לשייך את הכספים, בצירוף פירוט הכולל את: פרטי העמית | ת.ז | שם הקופה/מסלול להפקדה | מס׳ חשבון בקופה | טלפון. על מעסיק המפקיד לצרף דו"ח שכר.

הפקדות סוף שנה 2020
bottom of page