top of page

פדיון חלקי ללא מס על משיכה שלא כדין בקרנות השתלמות.

קרן השתלמות זאת הטבה מדהימה שבה המעסיק חוסך עבורכם 7.5% משכרכם בעוד אתם משלימים סה"כ 2.5%. מי שכבר יש לו קרן השתלמות נהנה מהטבות של פטור ממס רווחי הון על הרווח המצטבר וזו קופה שמוכרת כהוצאה בסעיפי המס גם למעסיקים וגם לעצמאיים. המס המדובר עליו כאן בהוראת השעה הינו המס על משיכה כלא כדין, קרן השתלמות היא אפיק חיסכון שמוגדר ל-6 שנים עד שהוא הופך לנזיל וניתן למשיכה ללא מס כלל לאחר תקופה זו. אם תירצו לפדות את הקרן לפני תום ששת השנים ממועד פתיחת הקרן תאלצו לשלם מס של 35% על הצבירה באותה העת. במסגרת מאמצי הממשלה לתמיכה וסיוע בעקבות משבר הקורונה, אישרה כנסת ישראל תיקון לפקודת מס הכנסה (הוראת שעה) לפיו בתקופה שבין 10.8.2020 ועד 9.2.2021 ניתן יהיה למשוך כספים שאינם נזילים מקרן ההשתלמות בפטור ממס (פטור מתשלום מס בגין משיכה שלא כדין בלבד). בתיקון נקבע כי ניתן יהיה למשוך מדי חודש סכום של עד 7,500 ₪ כפוף לעמידה באחד מבין שני תנאי הזכאות הבאים: 1. העמית או בן/בת זוגו פוטרו מהעבודה או יצאו לחל"ת מיום 1.3.2020 ועד מועד הבקשה. 2. הכנסתו הממוצעת של העמית או ההכנסה הממוצעת של בן/בת זוגו, מיום 1.3.2021 ועד לסוף חודש שקדם למועד המשיכה, פחתו ביחס להכנסתו החודשית הממוצעת בשנת 2019 . הזכאות אינה נצברת וניתן למשוך בכל חודש קלנדרי לא יותר מ 7,500 ₪. ● המשיכה תבוצע בתוך 7 ימי עסקים מיום הגשת הבקשה במלואה (לרבות המסמכים הנלווים הנדרשים). ● חשבון ההשתלמות לא יחסם להפקדות חדשות לאחר המשיכה. ● אין פגיעה בזכות להחלת ותק אגב המשיכה בהתאם להוראת השעה. ● הזכאות אינה נצברת וניתן למשוך בכל חודש קלנדרי 7,500 ₪. חלק מהחברות העמידו לשירותכם מערך דיגטלי לפדיון הכספים ויעמדו לרשותכם החל מה-10.8.20.

פדיון חלקי ללא מס על משיכה שלא כדין בקרנות השתלמות.
bottom of page