top of page

Acerca de

מגדלור מיאמי.jpg

השקעה בקרן אשראי

אלפא 360 ומגדלור גאים להציג 

.מגדלור | קרן השקעות בעסקים 2, שותפות מוגבלת עם תשקיף ציבורי.

מגדלור קרן השקעות בעסקים 2. הינה קרן המשך למגדלור קרן השקעות בעסקים , ומאפשרת למשקיעים פרטיים להיחשף להשקעה העוסקת במתן הלוואות חוב בכיר לחברות צומחות ורווחיות בישראל ולהלוואות לחברות העוסקות בתחום הנדל'ן בארה"ב . הקרן מנוהלת ע"י אנשי מקצוע מובילים ומנוסים מאוד בתחומי האשראי וההשקעות. הקרן פרסמה לציבור תשקיף מדף והנפקה ראשונה לציבור (מס ' אסמכתא : 2021-01-023006 ) . פתח מנגנון קרן אשראי

מטרת הקרן

הקרן שואפת לייצר יחס תשואה לסיכון מיטבי עבור המשקיעים . הריבית הממוצעת ( * ) בגין ההלוואות שניתנו על ידי הקרן הראשונה , נכון לחודש דצמבר 2020 , הינה 12.27% לפני הוצאות ולפני רווחי הון . הפעילות מתבצעת ללא מינוף וכוללת החזרי קרן וריבית שוטפים למשקיעים .

עיקרי ההשקעה:

קרן השואפת לתשואה של 9%-8% שנתי, השקעה שקלית                    

החל מ-200,000 ₪. בהתאם לתנאי התשקיף הציבורי.

(למען הסר ספק לא מדובר בתשואה מובטחת).

הקרן מחלקת למשקיעים החזרי ריבית וקרן אחת לרבעון.

מוצר השקעה פורץ דרך בעולם ההשקעות האלטרנטיביות,

סולידי ועם פוטנציאל תשואה מרשים.

איגדנו במוצר זה את אנשי האשראי הטובים ביותר בשוק הישראלי.

מגדלור קרן אשראי 1 סיימה גיוס בהיקפים של כ- 240 מיליון ש"ח,

מגדלור קרן אשראי 2 מתכננת לגייס כ-350 מיליון ש"ח בסדרה של תשקיפי מדף.

כ-100 מיליון כבר גוייסו בקרן 2.

הקרן פועלת מול הלווים עם בטחונות מדרגה ראשונה בלבד.

אנו נמצאים כעת בסבב הגיוס השלישי של מגדלור קרן אשראי 2.

    *ריבית ממוצעת שנתית בגין הסכמי הלוואה שנחתמו במצטבר . לא כולל אופציות למניות ו2מניות שהתקבלו . לפרטים בדבר הסכמי ההלוואה , ראו סעיפים 2.13 ו -3.2 לדוח התקופתי של השותפות ההשקעה כרוכה בסיכונים כמפורט בסעיף 25 לדוח התקופתי של השותפות לשנת 2019 ( מס אסמכתא 2020-01-022773 ) . מגדלור

רוצים לקבוע פגישת זום לא מחייבת?

לחצו כאן ונדאג לחשוף את תיק ההשקעות שלכם לאפיק זה

bottom of page