top of page

ביטוח אלמנטרי

ביטוח אלמנטרי (נקרא גם ביטוח כללי) הוא מכלול ענפי הביטוח המבטחים מפני סיכון לרכוש: סיכון לאובדן הרכוש (כולו או חלקו) וסיכון לפגיעה בגוף ונפש כתוצאה משימוש ברכוש (פגיעות נזיקין).

הענפים העיקריים בביטוח אלמנטרי:

 

ביטוח רכב: ביטוח מפני נזקים לרכב ולנוסעים בו, וביטוח מפני נזק לצד שלישי. היום קיים ביטוח שמשות וגרירה כנספח נוסף לביטוח הרכב. ביטוח רכב מתחלק לשניים, ביטוח חובה המחוייב כחוק במדינת ישראל המכסה על נזקי הגוף, וביטוח מקיף.

ביטוח דירה: ביטוח מפני נזק לדירה ולרכוש שבה כתוצאה משרפה, משיטפון, מרעידת אדמה, מפריצה וכדומה. פוליסות ביטוח רכוש מנוסחות לפעמים כך שהביטוח ישלם את הסכום המצוין בפוליסה ולאו דווקא את שווי הנזק שנגרם. (ברוב המקרים קיים הערכת סוקר ושמאי המעריכים את עלות התכולה במקרים מסויימים).

ביטוח ימי ואווירי: ביטוח של סחורה הנמצאת בתובלה ימית או בתובלה אווירית, וכן ביטוח כלי שיט וכלי טיס.

ביטוח נסיעות לחו"לביטוח המכסה נזק שנגרם למטייל, אם בגוף (הוצאות רפואיות) ואם ברכוש בזמן שהייתו מחוץ לארץ. כיום, חברות התיירות השונות מציעות ביטוח נסיעות לחו"ל, כמו גם קופות חולים, חברות האשראי או חברות פרטיות שונות, יש לבדוק את הכיסוי היטב כי שוני עצום בין הכיסוי כהטבה בין החברות השונות ואילו מורחב בחברות הביטוח המתמחות בכך.

ביטוח אשראי: ביטוח המכסה ספקים בעסקאות שבהן הלקוחות אינם משלמים תמורת הסחורה ברגע העברתה. הוא נועד להגן על הספק מפני פשיטת רגל או הפסד בגין אי קבלת תשלום מצד לקוחות.

ביטוח אלמנטרי נעשה על פי פוליסה - חוזה ההתקשרות בין המבוטח למבטח - המפרטת את הרכוש המבוטח ואת ערכו, את המקרים שבהם ישולם סכום הביטוח, ואת הפרמיה - הסכום שמשלם המבוטח למבטח בתמורה לביטוח.

פוליסות לביטוח אלמנטרי כוללות בדרך כלל סכום של השתתפות עצמית - סכום נזק שאותו ישלם המבוטח מכיסו. להשתתפות העצמית שתי מטרות:

1. מניעתן של תביעות קטנות, כאלה שגובהן נמוך מגובה ההשתתפות העצמית.

2. הקטנת הסיכון המוסרי של חברת הביטוח על ידי מתן תמריץ מסוים למבוטח לשמור על רכושו, כדי להימנע מההשתתפות העצמית.

לעיתים מוצע סכום משתנה של השתתפות עצמית: ככל שההשתתפות העצמית גבוהה יותר, כך הפרמיה נמוכה יותר.

בקביעת גובה הפרמיה ניתנת הנחה בגין היעדר תביעות - הנחה שהיא תמריץ נוסף למבוטח להימנע מהגשת תביעה לחברת הביטוח.

Car Sketch

ביטוח רכב

Image by Digital Marketing Agency NTWRK

ביטוח מבנה ותכולה

Image by Mike Petrucci

ביטוח עסקים

ואחריות מקצועית

ביטוח מפני נזקים לרכב ולנוסעים בו, וביטוח מפני נזק לצד שלישי. היום קיים ביטוח שמשות וגרירה כנספח נוסף לביטוח הרכב. ביטוח רכב מתחלק לשניים, ביטוח חובה המחוייב כחוק במדינת ישראל המכסה על נזקי הגוף, וביטוח מקיף.

ביטוח מפני נזק לדירה ולרכוש שבה כתוצאה משרפה, משיטפון, מרעידת אדמה, מפריצה וכדומה. פוליסות ביטוח רכוש מנוסחות לפעמים כך שהביטוח ישלם את הסכום המצוין בפוליסה ולאו דווקא את שווי הנזק שנגרם. (ברוב המקרים קיים הערכת סוקר ושמאי המעריכים את עלות התכולה במקרים מסויימים).

​ביטוח אחריות מקצועית מעניק לך כיסוי במקרים של תביעות נזיקין של צד ג', כתוצאה מטעות או רשלנות מקצועית. בנוסף, כוללת הפוליסה כיסוי עבור הוצאות הגנה משפטית בגין תביעות אלו.

unnamed.jpg

לקבלת הצעה השאר פרטים 

bottom of page