top of page
scott-graham-5fNmWej4tAA-unsplash.jpg

תכנון פיננסי

תכנון פיננסי הינו התהליך הלוקח בחשבון את אופי הלקוח, את מצבו הפיננסי, מצבו הסוציו-אקונומי ואת ההיבט המשפטי, ומוביל את הלקוח לאמץ אסטרטגיות וכלים פיננסיים שיעזרו לו במהלך חייו להשיג מקסימום מטרות ויעדים בחיים.
בפועל מדובר במערכת יחסים לטווח הארוך המבוססת על אמון מלא בין הלקוח למתכנן הפיננסי, בה הלקוח נהנה מהכוונה מקצועית על מנת להשיג מטרות ויעדים אישיים ומשפחתיים.

מטרת התכנון הפיננסי הינה לאפשר ללקוח לקדם את המטרות והיעדים שהוגדרו על ידו תוך הגדלת הודאות למימושם בפועל.

נקודת הבסיס של תהליך התכנון הפיננסי הינו מאזן משפחתי עדכני:

התכנון פיננסי מתחיל במיפוי ההכנסות וההוצאות של הלקוח, סוג של שיקוף פיננסי להבין בדיוק איפה המשפחה עומדת מבחינת נכסים והתחייבויות, השקעות וביטוחים, בסוף המפגש הראשון ונסיק את המסקנות הבאות:

1. קביעת יעדים ומטרות בטווח הקצר, הבינוני והארוך.

2. מקסום רווחים בתיק הפיננסי (חסכונות, פנסיה, קרנות השתלמות)

3. הכנת תכנית פעולה פיננסית ובניית עוגנים והגנות, ממש שלב אחר שלב , מה עושים ומתי?.

4. בחינת וייעול תכנית הפרישה.

5. תכנון העברת נכסים בין הדורות במשפחה.

התוצאה הסופית הינה תכנון תכנית אסטרטגית עבור משק הבית. יישום התכנית תלווה על ידי המתכנן פיננסי ותשפר משמעותית את הסיכויים לעמידה במטרות והיעדים של המשפחה. למעשה התכנון הפיננסי הינו תהליך משותף של הלקוח והמתכנן אשר מטרתו לשפר את סיכויי העמידה של הלקוח במטרות והיעדים החשובים לו, תוך ניצול יעיל של המקורות הפיננסים העומדים לרשותו.

היתרונות בעבודה עם מתכנן פיננסי בעך רישיון פנסיוני למוצרים פיננסים הינו:

 

תכנון פיננסי במיקוד

 

תכנון פיננסי מקיף מתואר בצורה הטובה ביותר כתהליך יצירת אסטרטגיות להשגת מטרותיכם  לחיים. לתכנון הפיננסי שישה מרכיבים: ניהול פיננסי, ניהול השקעות בשוק ההון, ניהול סיכונים, בחינת היבטי המס, תכנון פרישה וניהול השקעות אלטרנטיביות. המלצות לביצוע שינויים יהיו  תמיד מנקודת מבט  "הוליסטית" (שלמה ורחבה) מבחינה פיננסית.

הניתוח מתחיל עם הגדרה של המטרות והיעדים שלכם ומסתיים בתכנית פעולה ספציפית שנועדה להתחיל מייד לשנות את המצב ממקום שבו אתם נמצאים היום, למקום שבו אתם רוצים להיות מבחינה פיננסית. הניתוח מתאר את הצעדים בתהליך שיביאו להסתברות הגבוהה ביותר להשגת היעדים שקבעתם באופן הנוח ביותר עבורכם.

תוכנית הפיננסית צריכה להיבדק באופן מתמיד כדי לקבוע אם המשפחה בכיוון הנכון לפי התוכנית לכן ייערכו פגישות קבועות בשוטף כחלק מליווי בתהליך ולוודא שאין צורך לבצע עדכון לתוכנית בשל שינויים באורח החיים, שינוי מטרות, שינוי במקרו כלכלה, מיסוי או חקיקה. ביקורת שנתית של התכנית תאפשר לבצע התאמות של האסטרטגיה לפי הצורך כדי להבטיח כי אתם נשארים על המסלול הנכון.

תוצר הליך התכנון פיננסי מהווה תוכנית פעולה אסטרטגית בתחום הפיננסי למשק הבית הכוללת פעולות ליישום. לשם יישום ההמלצות לעתים יהיה צורך להיעזר בגורמים נוספים כגון יועץ מס מוסמך, משפטן,  או רואה חשבון.

Doctor's Desk

* ליווי מקצועי לאורך השנים בתחום הפיננסי מול כלל הגופים המובילים בארץ.

* המתכנן פועל מתוך זהות אינטרסים מוחלטת עם הלקוח.

* הנכסים הם אמצעי,  מטרת התכנון הפיננסי היא התאמת הנכסים למטרות המשפחה על ידי בניית תכנית פעולה ויישומה.

* בחינת עתיד המשפחה תוך ראיה מרחבית ומקצועית.

* פיזור ההשקעות באפיקים אלטרנטיביים שאינם מושפעים מאותם גורמים על מנת להקטין את הסיכון.

* בחינת האפשרויות להפחתת העמלות והעלויות בתיק הפינסיוני (הפחתת דמי ניהול).

* ניהול יעיל של הנכסים על מנת לייצר חבות מס מופחתת.

bottom of page